},function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('#'+_nav).stop(true,true).slideUp(); },80); $("ul.nav > li > a.current").removeClass("current"); }); var expanded = true; $(".mobileMenuIcon").click(function(){ if (expanded){ $(".mobileMenu").fadeIn(); }else{ $(".mobileMenu").fadeOut(); } expanded = !expanded; }); $("#showmobilemenu").click(function(){ $(this).hide(); $("#hiddenmobilemenu").fadeIn(); $("#mobilemenu").fadeIn(); }); $("#hiddenmobilemenu").click(function(){ $(this).hide(); $("#showmobilemenu").fadeIn(); $("#mobilemenu").fadeOut(); }); $(window).resize(function(){ if($(window).width() >767){ $("#mobilemenu").show(); }else{ $("#showmobilemenu").show(); $("#hiddenmobilemenu").hide(); $("#mobilemenu").hide(); } }); }); e球彩两场全包24元|体彩虚拟e球彩玩法
亿万联合 — 专业网站建设服务商 4008-4008-80
您的位置:首页 > 客户服务 > 培训课堂 > 网站管理系统使用说明

网站管理系统使用说明

您还没有登录,请先登录

在线客服关闭
客户热线:4008-4008-80   商务部电话:027-87827780
400电话采用集中调度,多人值班,受理所有业务
业务相关,请咨询售前客服。为避免丢失消息,请尽量添加好友
售后问题处理,请咨询售后客服。为避免丢失消息,请尽量添加好友
在线留言关闭
e球彩两场全包24元